ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin 1 g + clavulanic acid 200 mg injection

วันที่: 9 มิ.ย. 2564 09:17 น. / อ่านแล้ว 1,052 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Amoxicillin 1 g + clavulanic acid 200 mg injection จำนวน ๒๐๐ vial ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๔.๐๐ บาท

 (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง