ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:14 น. / อ่านแล้ว 596 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. Paracetamol 500 mg Tablets จำนวน ๒๐ กล่อง/box(๕๐๐ tablet(๑ capsule)) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท 

(สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Gemfibrozil 300 mg capsules จำนวน ๕ กล่อง/box(๕๐๐ capsule) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง