ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ Carvedilol 6.25 mg tablets, Clopidogrel 75 mg tablets, Simvastatin 20 mg tablets

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:12 น. / อ่านแล้ว 987 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. Carvedilol 6.25 mg tablets จำนวน ๒๐ กล่อง/box(๑๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง