ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablets

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:10 น. / อ่านแล้ว 530 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Metformin 500 mg tablets จำนวน ๔๐ กล่อง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๔๐.๐๐ บาท 

(แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง