ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ ๒ รายการ

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:09 น. / อ่านแล้ว 447 ครั้ง

               ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำเกลือ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ๐.๙% NaCl ๑,๐๐๐ml จำนวน ๓๐๐ หน่วย/unit(๑ ลิตร/litre) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๔๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ๕% DN/๔ ๕๐๐ ml จำนวน ๒๐ ขวด/bottle(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง