ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Equine rabies immunoglobulin (ERIG) ๑๐๐๐ IU

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:08 น. / อ่านแล้ว 445 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Equine rabies immunoglobulin (ERIG) ๑๐๐๐ IU จำนวน ๓ กล่อง/box(๑๐ vial(๕ มิลลิลิตร/ml))

 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ