ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 g powder for injection, Hydrocortisone 100 mg powder for injection

วันที่: 1 มิ.ย. 2564 14:06 น. / อ่านแล้ว 402 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. Ceftriaxone 1 g powder for injection จำนวน ๔๐๐ vial ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Hydrocortisone 100 mg powder for injection จำนวน ๕๐ vial ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง